Noriet radzi: SARS-COV-2 – streszczenie tarczy antykryzysowej – albo wrócimy na tarczy albo ta pomoc wystarczy?

30 marca, 2020

Szanowni Państwo,

Jak zapewne Państwo wiecie, z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-COV-2, rząd podjął pewne kroki aby możliwie zminimalizować skutki kryzysu gospodarczego z jakim przyjdzie nam się zmierzyć.

Z uwagi na powyższe uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta przewiduje szereg rozwiązań polegających na wsparciu finansowym.
Lista rozwiązań (bolduje to co uważam za najbardziej potrzebne):
500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.,
Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .
Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużone zostanie prawo do zasiłku opiekuńczego.
Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT,
Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
Przesunięcie płatności za media.
Ochrona konsumentów.
Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Poniżej wskazujemy pokrótce opis rozwiązania przewidzianych przez ustawę które zapewne będą wykorzystywane najczęściej:

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Jakie świadczenie i kiedy przysługuje?
Ustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach społecznych rodziców w przypadku zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół, placówek pobytu dziennego lub innych placówek niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany będzie na okres nie dłuższy niż 14 dni z możliwością przedłużenia, o ile okres zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół, placówek pobytu dziennego lub innych placówek do których uczęszcza dziecko ulegnie przedłużeniu .

Komu przysługuje?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał:
– rodzicom dzieci do ukończenia lat 8,
lub
– rodzicom dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jaka jest wysokość świadczenia?
Wysokość zasiłku będzie wynosiła 80% otrzymywanego wynagrodzenia.
Jak uzyskać?
Zasiłki opiekuńcze będą wypłacane na zasadach obowiązujących przy zasiłkach chorobowych. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem pracodawcy (w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę), zleceniodawców w przypadku umów cywilnoprawnych lub bezpośrednio do ZUS – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jakie świadczenie, komu i kiedy przysługuje?

Ustawa przewiduje udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 58 – – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Kwota pożyczki będzie wynosić do 5000 zł.

Jak uzyskać?

Wniosek będzie można złożyć składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Pożyczka podlegać będzie oprocentowaniu które jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Będzie istniała możliwość zawnioskowania o umorzenie kwoty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami – pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Pomoc w utrzymaniu pracowników – sfinansowanie określonej części ich płacy.

Jakie świadczenie, komu i kiedy przysługuje?

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jakie są warunki otrzymania świadczenia?
Warunkiem otrzymania takich świadczeń jest przeprowadzenie stosownej procedury konsultacyjnej określonej w ustawie pomiędzy pracodawcą a:
organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy,
albo
organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy,
albo
zakładową organizacją związkową – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.
Przestój
Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Wynagrodzenie pracownika jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Obniżony wymiar czasu pracy
Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie pracownika z obniżonym wymiarem czasy pracy jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Przedsiębiorca wnioskujący o wskazane powyżej świadczenia musi spełniać następujące kryteria:
– nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości,
– nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
-nastąpił u niego spadek obrotów gospodarczych wg następujących kryteriów ilościowych lub wartościowych:
nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

lub

nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Jak długo będą wypłacane świadczenia?
Świadczenia będą przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

Jak uzyskać?
Wniosek będzie składany do powiatowych urzędów pracy.

Świadczenie postojowe

Dla kogo?
osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
osób współpracujących na podstawie umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosowane są odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dot. umowy zlecenia.

Jakie warunki należy spełnić?
niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
przestój w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą świadczenie postojowe będzie przysługiwać, jeżeli:
nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc miesiąc i nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej;

lub

zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

UWAGA!

Wymogi powyżej nie obowiązują w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (czyli takich, u których   wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł).

Dla osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych świadczenie postojowe będzie przysługiwać jeżeli:
umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.;
wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

Jak będzie wysokość świadczeń?
Dla osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych:
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r., z następującymi zastrzeżeniami:
w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

UWAGA!

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Jak uzyskać?

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby, o której mowa w będzie do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego, a więc drugiej strony umowy cywilnoprawnej.

Wniosek, może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Jak uzyskać?

Wniosek musi zawierać:
1) dane osoby uprawnionej:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu – w przypadku osób, które współpracują na podstawie umów cywilnoprawnych,
c) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,
d) adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
e) nazwę skróconą płatnika składek f) adres wykonywania działalności;
2) wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;
3) dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek: (to w przypadku osób które współpracują na podstawie umów cywilnoprawnych)
a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,
b) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON,
c) adres wykonywania działalności albo adres zamieszkania;
4) oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające:
a) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
b) przestój w prowadzeniu działalności,
c) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
5) oświadczenie osoby wykonującej umowę cywilnoprawną potwierdzające uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r;
6) inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;
7) podpis wnioskodawcy.

Co dołączyć do wniosku w przypadku, kiedy jestem osobą współpracującą w oparciu o umowę cywilnoprawną?

1) oświadczenie potwierdzające:
a) nie dojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności
b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej;
2) kopię umowy cywilnoprawnej.

Osoba uprawniona oraz odpowiednio dający zlecenie albo zamawiający oświadcza, że dane zawarte we wniosku, i w oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Jak długo przysługuje świadczenie?

Co do zasady świadczenie ma charakter jednorazowy, jednakże Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego które już otrzymały to świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy mogę uzyskać odmowę?

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji.

Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.10) ) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Zwolnienie z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych

Komu przysługuje?
Zwolnienie z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych będzie przysługiwał płatnikom tych składek.

Zwolnienie ze składek będzie obejmowało osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, ich pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, i osoby z nimi współpracujące.

Jak długo będzie przysługiwało zwolnienie?
Zwolnienie będzie przysługiwało za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Finansowanie tych składek w tym okresie przejmie budżet państwa.

Jakie warunki musi spełnić płatnik?
jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą;
wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.;
jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
nie korzystał z innych form pomocy dla przedsiębiorców przewidzianych w ustawie – tzn. dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w przestoju albo w obniżonym wymiarze czasu pracy czy świadczenia postojowego;
osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zwolnieniu z tytułu nieopłaconych składek podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 1, ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.
Jak uzyskać?

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

UWAGA!!
Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.
Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.
W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja udostępniana jest wyłącznie na tym profilu.

Co powinien zawierać wniosek?
dane płatnika składek:
a) imię i nazwisko, nazwę skróconą;
b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
c) adres do korespondencji;
oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie w lutym 2020 r. przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
Oświadczenie płatnik składek składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
podpis wnioskodawcy.

Czy mogę uzyskać odmowę?
Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji.
Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra.
Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowania przed sadami administracyjnymi.

Bardzo prosimy, żebyście wysłali Państwo to streszczenie do swoich księgowych, które prowadzą dokumentację pracowniczą i rozliczają wasze podatki. Niech zweryfikują, czy którekolwiek z rozwiązań „pasuje” do waszej działalności. Zachęcam do tego, albowiem w obecnej sytuacji każda – nawet drobna pomoc jest na wagę złota.

Mamy nadzieje, że przejdziemy przez to bez większego szwanku i lada moment ponownie spotkamy się przy naszych stanowiskach prac.

Zdrowia od zespołu Noriet!

Pozostałe wpisy

Noriet o kredytach: Czy moja umowa frankowa jest nieważna? Casus Fortis Bank 2006 i kwota kredytu teoretycznie wyrażona w CHF

Aby odpowiedzieć sobie z niemalże 100% pewnością (optymistyczne założenie) na zadane w tytule pytanie czy Twoja umowa frankowa jest nieważna, wypadałoby zapytać Sąd, przechodząc przez wszystkie instancje, co jak wiadomo jest bardzo kosztowne, czasochłonne i trudne, bez profesjonalnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego może okazać wręcz nierealne. Polecam więc zastosować [...]
16 maja, 2023
czytaj więcej

Noriet o kredytach: Czy wszystkie umowy frankowe są nieważne?

Ostatnimi czasy odbywa się szturm na wydziały frankowe, które przeżywają oblężenie. Wydział frankowy w Warszawie z chęcią powita sędziów gotowych zasilić jego szeregi, ustawodawca nadciąga z odsieczą w postaci odkorkowania sądów warszawskich (zmiana właściwości), a banki odkładają rezerwy na wypłaty na kredytobiorców bądź podejmują rozmowy ugodowe (niezbyt często). Człowiek [...]
19 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet o kredytach: Jak przygotować się do sprawy frankowej?

Sprawa kredytów frankowych to temat, który w Polsce wciąż budzi wiele emocji. Wiele osób, które zaciągnęły tego typu kredyt, doświadczyło negatywnych skutków, które wynikły z nagłego skoku kursu franka szwajcarskiego. Dla osoby, która w 2007 roku pożyczyła 100.000 zł., a kilka lat później okazywało się, że ma do oddania 200.000 samego kapitału, sytuacja z cała pewnością była [...]
5 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet z Sądu: Transakcje handlowe i ich wpływ na zabezpieczenie sądowe

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na czas toczącego się postępowania sądowego stanowi jeden ze sposobów zagwarantowania możliwości realizacji roszczenia po ewentualnym uzyskaniu wyroku zasądzającego świadczenie (oczywiście pod warunkiem, że mamy majątek pozwanego, na którym możemy takie zabezpieczenie ustanowić). Pierwszym krokiem do jego uzyskania jest [...]
30 sierpnia, 2022
czytaj więcej